English Blog – English for Kerala Syllabus

Std. 8 I.T. Notes Chapters 1 – 6

Rajeev Joseph
HSA English
St.Thomas HSS Erumely  

എട്ടാം ക്ലാസിലെ ഐ.ടി.
പാഠ പുസ്തകത്തിലെ ആദ്യ ആറ്
പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുവാനും
പഠിപ്പിക്കുവാനും സഹായകമാകുന്ന ഷോട്ട് നോട്സ് ആണ്
ഡൌന്‍ലോഡ് ചെയ്യാനാവും വിധം


നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.
മാത്സ്
ബ്ലോഗിന്റെ ജോൺ സാറിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഞാനും ഒരു ശ്രമം നടത്തിയതാണ്.
പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന്  വിശ്വസിക്കുന്നു.
പൂര്‍ണ്ണമല്ല അത് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.
അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ്സ് ആയി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങള്‍,  എഴുതാനുള്ള താല്പര്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും.


Chapter 2 Sun Clock – Notes
സോഷ്യല്‍
സയന്‍സ് അധ്യാപകരുടെ സഹായത്തോടെ ലാബ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും.

Internet Tips – * Updated *


Want to learn Malayalam ?
    'I want to learn Malayalam.....' Is that what you wish ? Here is a website that will help you learn Malayalam easily. www.entemalayalam.org. It is owned by Government of Kerala and aims mainly at those Non resident Malayalees who want to learn or improve their Malayalam. The site gives us information about the origin of Malayalam and the order of alphabets in Malayalam. It gives details about the vowels and consonants of Malayalam. It shows how to write various Malayalam letters and how to practise the writing of Malayalam letters. If you want to learn Malayalam using English this site can help you achieve your goal.
How to watch Malayalam channels and news live ?
      www.malayalamlive.com is a completely free website that lets us watch Malayalam channels and news live. Leading channels in Malayalam like Indiavision, Jeevan TV etc. are available in it. Video clippings of favourite programs in other main channels are available in this site. The main attraction of the site is live news.
         We can listen to radio channels as well. Another attraction is the online addition of the main newspapers of Kerala. There is a separate section for live music channels and movie channels. Daily interviews of celebrities from and film world is available in 'Interviews' section.
Malayalam Typing Made Easy
     If you find Malayalam typing difficult using an English keyboard here is a solution – Quillpad. It is a phonetic transliteration software. It makes use of a machine learning tool named CART. It finds the sound from the situation. Even those words with different spellings can be typed using this. It can receive input from 102 keyboard as well as 12 key standard keypad. It can handle up to 10 languages including Malayalam. To type Malayalam online click here.


Orbit Downloader
     Orbit Downloader is a download manager software which is used for Web 2.0 downloading. Anything like video , music , documents , etc. can be downloaded from the internet. Social music , video streaming media etc. can easily be downloaded. Another speciality is download acceleration. It supports internet browsers like Internet Explorer , Mozilla Firefox , Opera etc. HTTP , HTTPS , FTP , MNS , RTSP , and RTMP protocols are available in it. It also supports proxy folder.
An easy way to send Fax – Send it as PDF attachment
Even in this era of emails there are many who uses fax machines. Fax machines are costly and prices start at ₹ 5000. As per the use we may have to spend an average of ₹ 500 as telephone bill.
Nolarity Communications Private Limited comes with a method to bring down this expense to half or more than half. Their solution named Superfox allows to receive PDF files as email attachment. On receipt of the fax we would get an SMS alert also.
What we have to do is to compose the email , attach the file and mail it to this address – faxnumber@superfox.in. For example if we want to send a fax to the phone number 04829 243663 send the email to 4829243663@superfox.in and a fax will be send to that number. Using this method we can receive fax in more than one email account and send more than one fax easily.

Google Earth
Google Earth is a software that takes you to a virtual world. You can see satellite images , maps , 3D buildings etc. in Google Earth. It can be used to view the geographical peculiarities of any place on Earth. It shows us details not only of Earth but of Solar System and miracles of the sky. It can also take you to the bottom of the ocean. The 3D models help to see places on Moon visited by space travellers. It also displays NASA's latest exploration in Mars. The images are one to three years old. Though the images are not real time ones the geographical contents gives the user a real like experience. What you need is an installation of the software and a broadband internet connection.
How to download and install Google Earth ?
Search for it in Google. In the next window click on 'Download'. Wait for the download and then install the software. An icon will appear on the desktop. An active internet connection is a must to use this software.
How to Advertise in the Internet ?
www.newsclassifieds.in is a website that helps us publish and view advertisements of various topics like jobs,career,business,trade,service,entertainment,education,medicine etc. Latest technology makes searching very easy in this site. Giving an advertisement is very easy and free. If you want to add photos or pictures you can do it paying a nominal amount.
English for Kids
It is difficult to teach English to small children. www.starfell.com is a blessing to parents of small children as it is easy to use and completely free. The site teaches them the alphabet first – the capital letters and small letters along with their pronunciation. The way of presentation is really attractive. The 'Learn to Read' section helps to make words using pictures. Children can draw their own pictures in 'All About Me' section. The section also includes cartoons and other interactive materials. The greatest thing is that they can do it all by themselves. Wow !!! Learning by doing....

How to download videos from the internet…?


     Most of us want to download and use videos available in the internet but don’t know how to do it or think it as a herculean task.
      If you put in a little effort it is very easy……. Though many view video online they don’t know how to save it to their computer. For example the third post in this blog Std. VIII Vol.1 Unit II Lesson 1 The Mice That Set The Elephants Free is an animation video of that chapter. Though you can play the video by clicking on the play button in the centre it won’t automatically get saved in the computer. Next time you will have to download the video again. The following are some of the easiest ways to solve this problem.

1) For those who use Mozilla Firefox most of the Audio– Video files from the internet can be downloaded using an ‘Add on’ in Mozilla Firefox. To know how to install ‘Download Helper’ click here using your mouse wheel (Please respect copyright rules)
[Courtesy to : Nirupadravakaari of nirupadravakaari.blogspot.com]


2) If you are using Windows you can download and install softwares like ‘Download Accelerator Plus’ , ‘Orbit’ etc. from their respective sites.


    After installing these softwares right click on the video to be played and select ‘Download with DAP’ or ‘Download by Orbit’. The next question will be where to save the downloaded video. You just need to decide where to save.

3)  Another method is to have a download option on the tool bar of the browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox etc.). The moment you click on the play button of any video this download button will start blinking. You just need to click on it and select where to save.
      To use this easiest method of all those mentioned here what you have to do is to download and install Speed Bit Video Downloader from http://www.speedbit.com/video/. The installation would automatically add it to the browser window.

4) If you are using Linux wait till the full video to play then minimize the window and open


 computer -> file system -> tmp -> video -> right click -> save as

But this method may not be successful in some Linux systems.

    Please don’t forget to comment whether it be positive or negative….

Anyone can comment on this post by clicking on the comments (അഭിപ്രായങ്ങള്‍) link just below this underline. 

Std. VIII I.T. Chapter 6 കളിയല്ല കാര്യം – Notes

       എട്ടാം ക്ലാസ് ഐ.ടി.
പാഠ പുസ്തകത്തിലെ ആറാമത്തെ പാഠമായ ‘
കളിയല്ല  കാര്യം ‘ എന്ന
പാഠത്തിന്റെ നോട്സ് ആണ് താഴെ ലിങ്കില്‍ നിന്നും ഡൌന്‍ലോഡ് ചെയ്യാനാവും വിധം
നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. പൂര്‍ണ്ണമല്ല അത് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.
അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ്സ് ആയി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങള്‍  എഴുതാനുള്ള താല്പര്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും.

Std. VIII I.T. Chapter 6
കളിയല്ല  കാര്യം – Notes

Std. VIII I.T. Chapter 5 Rasathanthrapadanam Rasakaramakkaam – Notes

       എട്ടാം ക്ലാസ് ഐ.ടി. പാഠ പുസ്തകത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ പാഠമായ ‘ രസതന്ത്ര പഠനം രസകരമാക്കാം ‘ എന്ന പാഠത്തിന്റെ നോട്സ് ആണ് ലിങ്കില്‍ നിന്നും ഡൌന്‍ലോഡ് ചെയ്യാനാവും വിധം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. പൂര്‍ണ്ണമല്ല അത് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ്സ് ആയി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങള്‍  എഴുതാനുള്ള താല്പര്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും.

Std. VIII I.T. Chapter 5
Rasathanthrapadanam Rasakaramakkaam – Notes

Blog Calendar
March 2017
S M T W T F S
« Nov    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Archives
Contact us
If you have any questions you can ask it here and it will be answered without much delay.
You can also send emails using this id: rajeevjosephkk@gmail.com

Rajeev Joseph
H.S.A. English & NCC Officer
St. Thomas HSS, Erumely, Kottayam
Ph.: 98477 38356
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.